Udruženje za protiveksplozivnu zaštitu i sigurnost radne i životne sredine
Obilježavanje oktobarskih dana sigurnosti i zaštite

 
Obavještavam Vas da de se dana 16.1.2016. u JUMS Elektrotehnička škola Tuzla održati: 6. GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ATEX

sa sljededim dnevnim redom i programom:
  • 9,30: Razmatranje i usvajanje godišnjih dokumenata Udruženja
      - Izvještaj o radu u 2015. godini
      - Plan rada Udruženja za 2016.


  • 10,45: Kafe pauza

  • 11,00: Stručni dio – OKRUGLI STOL na temu: OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA PROTIVEKSPLOZIVNU ZAŠTITU (PROJEKTOVANJE, UPRAVLJANJE, MONTAŽU, ODRŽAVANJE I REMONT U RUDARSTVU I INDUSTRIJI) - s obzirom na direktive Atex, propise i praksu BiH i na dokument IECEx OD 504

  • 12,45: Rezime rasprave i prijedlozi učesnika


Ukoliko ste član/partner/simpatizer/kandidat za članstvo, i/ili ste zainteresirani za rad Udruženja, pozivamo Vas da sudjelujete u prvom dijelu skupštine, koji de biti završen do 10,45.

Na Okrugli stol prvenstveno pozivamo stručnjake, koji se bave osposobljavanjem za ex-zaštitu ili koji projektuju, nadziru i izvode radove, brinu o sigurnosti i izrađuju/revidiraju/odobravaju procjene ugroženosti i elaborate o kategorizaciji opasnih prostora.

Analize nesreća sa eksplozijama pokazuju da su njihovi najčešći uzročnici neznanje, nehat i nedisciplina. U siromašnim zemljama su ovi uzročnici znatno izraženiji, jer regulativa, infrastruktura i ulaganja u prevenciju, kao dijelovi sigurnosne kulture, ne odgovaraju nivou rizika. Pošto u BiH ni od ranije, a ni nakon rata, nije regulirana obavezna obuka za rad u opasnim prostorima, ona se provodi sporadično, bez zajedničkih programa i kriterija, najčešće putem istih seminara za različite specijalnosti. Nema objektivne i neovisne procjene kompetencija, niti za predavače, ni za polaznike seminara, a visokostručni kadrovi, posebno neelektričnih profila, rijetko se bave ovom zahtjevnom disciplinom.

Direktive Atex-95 i -137 nalažu uređenje ove oblasti na sistematičan i sveobuhvatan način, uključujući standarde za sve vrste opasnih atmosfera (i sa zapaljivim prašinama) i sve moguće (električne i neelektrične) uzročnike paljenja. Nažalost, u BiH se o njima godinama govori, a ne primjenjuju se. Atex-137 ne tretira rudarstvo, a Atex-95 se ne može koristiti, bez novih propisa, zasnovanih na direktivama EU. Dokument IECEx OD 504 je sveobuhvatan akt, kojeg u Srbiji zagovaraju, a Ex-agenciji RH koriste, za programiranje ex-seminara. Ovo je prvi put da jedno udruženje pokušava uvesti takav vid osposobljavanja, koristeći dobre prakse i resurse BiH, Hrvatske i Srbije, kao i tehnike daljinskog obrazovanja.

Molimo Vas da najavite svoje sudjelovanje, radi dostavljanja narednih obavijesti i pripreme prostora za skup. Takodjer, ako imate pitanja i/ili prijedloga, koje bismo trebali uvrstiti u materijal ili u raspravu (ili ih prethodno distribuirati), pošaljite nam ih pravovremeno.

Usmene informacije možete zatražiti i telefonom na: 061735726 (predsjednik Skupštine Atexa), 061148532 (R.Jozić, predsjednik Udruženja i predsjednik BAS/TC-6: Oprema za eksplozivne atmosfere) i 061179426 (dr M.Delalić, potpredsjednik Skupštine i predsjednik BAS/TC-27: Rudarstvo).

Arhiva vijesti
Naša misija
Razvoj i primjena pex-zaštite
Sigurnosti radne i životne sredine
Podrška donošenju boljih propisa
Podizanje svijesti o značaju pex-zaštite
Tribine, seminari, radionice, konferencije...
Priprema i izdavanje publikacija
Usluge
Edukacija o pex-zaštiti i sigurnosti
Treninzi za članove udruženja
Nekomercijalna stručna pomoć
Procjena ugroženosti i kategorizacija
Specijalistički projekti
Izrada nove regulative
Kontakt
AtEx Tuzla
Ismeta Mujezinovića 1, 75000 Tuzla
Tel:    +387 35 256 250
Mob:  +387 61 148 532
Email: atex@atex.ba